Indtast din email for at komme igang:

Start tilmelding

Luk vindue

Et øjeblik...

Din tilmelding er registreret. Venligst tjek din email for instruktioner om sidste skridt.

Vilkår og betingelser

Nedenfor finder du vores generelle vilkår og betingelser.

1. ANVENDELSE OG OMFANG

1.1. Disse generelle aftalevilkår gælder for salg af tjenester fra eBinder ApS (”eBinder”) til sine kunder (”Abonnenter”), med mindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale og det med sikkerhed kan fastslås, at det har været hensigten at fravige nærværende aftalevilkår.

2. eBinder ApS

2.1. eBinder, har CVR-nr. 34464006 og er beliggende Saltværksvej 2, 2770 Kastrup. eBinder driver bl.a. virksomhed fra hjemmesiden: www.ebinder.dk og har følgende e-mailadresse: contact@ebinder.dk, hvortil spørgsmål og bemærkninger kan rettes.

3. TJENESTEN

3.1. eBinder har udviklet et program til elektronisk arkivering af regnskabsdokumenter. Arkiveringsprogrammet er et serverafviklet program (”Softwaren”), der stilles til rådighed for Abonnenten som en online service.

3.2. Abonnenten indgår aftale med eBinder via hjemmesiden: www.ebinder.dk.

3.3. Softwaren benyttes til elektronisk arkivering/opbevaring af Abonnentens regnskabsdokumenter. Softwaren tilbydes som ”Software as a Service” (”SaaS”), således at Abonnenten via internettet kan koble sig op til eBinders server eller en server hos en af eBinders samarbejdspartnere og få adgang til at afvikle softwaren. Softwaren kan ikke afvikles lokalt.

4. INDGÅELSE OG OPHØR AF ABONNEMENTSAFTALEN

4.1. Abonnementet til Servicen træder i kraft ved Abonnentens accept af aftalevilkårene og betaling af abonnementet via hjemmesiden. Der kan vælges abonnementsperioder af henholdsvis 1 måneds, 3 måneders eller 12 måneders varighed, jf. punkt 8.2. Abonnementet forlænges automatisk, såfremt Abonnenten ikke aktivt vælger at opsige abonnementet.

4.2. De konkret aftalte variable vilkår gældende for Abonnenten (abonnementsperiode, antal dokumenter der kan uploades, samlet pris for abonnement etc.) vil fremgå af en e-mail, der bliver automatisk genereret og sendt til Abonnenten, når aftaleindgåelsen accepteres via hjemmesiden.

4.3. SaaS-aftalen kan herudover bringes til ophør ved ophævelse, hvis Abonnenten misligholder sine forpligtelser efter aftalen, jf. punkt 23.

5. BESKRIVELSE AF SAAS-YDELSEN SAMT VILKÅR FOR SUPPERLENDE YDELSER

5.1. Abonnenten får ved indgåelse af aftalen, jf. punkt 4.1, adgang til at afvikle Softwaren. Softwarens funktionalitet er beskrevet på eBinders hjemmeside: www.ebinder.dk, ligesom der på hjemmesiden forefindes en liste med spørgsmål og svar som beskriver Softwaren og dens brug.

5.2. Softwaren er et standardprogram, der udbydes som det er og forefindes. Eventuelle hotline-services, supportydelser og andre konsulentydelser leveres efter medgået tid og i henhold til eBinders til enhver tid gældende timepriser.

6. BRUGSRET UNDER ABONNEMENTET

6.1. Abonnenten opnår ved indgåelse af SaaS-aftalen en brugsret til at anvende Softwaren som den er og forefindes. Brugsretten er ikke-eksklusiv, uoverdragelig og gælder så længe aftalen er i kraft.

6.2. Softwaren tilbydes som en service, der hostes af eBinder eller af en samarbejdspartner af eBinder. Det er ikke muligt eller tilladt selv at drifte Softwaren.

6.3. Abonnenten kan frit oprette og nedlægge brugerkonti for hver ansat, der skal benytte Softwaren. Alle brugerkonti er personlige, og skal tildeles individuelt til hver enkelt ansat, som skal benytte sig af Softwaren. Det er ikke tilladt at have en eller flere brugerkonti, der benyttes af flere personer. Alle brugerkonti skal endvidere oprettes med individuelle bruger-id og passwords.

6.4. Abonnementet giver alene Abonnenten ret til at anvende Softwaren til behandling af egne data.

6.5. Abonnenten er ansvarlig for at alle personer, der benytter sig af Softwaren er bekendt og indforstået med de brugsvilkår, som benyttelse af Softwaren sker på grundlag af.

7. ABONNENTENS FORHOLD

7.1. Abonnenten er forpligtet til at følge alle anvisninger og vejledninger fra eBinder i forbindelse med brugen af programmerne. Sådanne anvisninger og forhold, Abonnenten skal være opmærksom på, vil fremgå af hjemmesiden. Kunden er pligtig løbende at orientere sig på hjemmesiden.

7.2. Abonnenten må hverken anvende eller forsøge at anvende andre brugerkonti end de tildelte, og Abonnenten må ikke give andre personer end dem med brugerkonti til Softwaren, jf. punkt 6.3. Softwaren må alene benyttes til brug for Abonnentens egen virksomhed, dog kan Abonnenten give ”eksterne rådgivere” en begrænset adgang til Abonnentens materiale.

7.3. Ved enhver henvendelse til eBinder skal Abonnentens oplyse Abonnentens navn, og personen, der henvender sig, skal oplyse bruger-id, jf. punkt 6.3.

8. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

8.1. Ved etablering af tjenesten betales der en løbende afgift (”Abonnement”). Der kan vælges abonnementsperioder (”abonnementspakker”) af henholdsvis 1 måneds, 3 måneders eller 12 måneders varighed. Priser og abonnementspakker fremgår af hjemmesiden.

8.2. Af hjemmesiden fremgår desuden priser for eventuelt tilvalg af hotline, supportydelser og/eller konsulentydelser, jf. punkt 5.2.

8.3. Abonnementet betales forud.

8.4. Abonnementet kan af eBinder reguleres med et skriftligt varsel via hjemmesiden på minimum 3 måneder til udløbet af en måned.

8.5. Abonnenten kan kun betale for adgang til Softwaren via hjemmesiden. Som betalingsmiddel anvendes: Dankort, VISA/Dankort, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro og JCB

8.6. Abonnenten bliver ikke opkrævet gebyr i forbindelse med betaling.

9. OPPETID

9.1. Softwaren har en oppetid/tilgængelighed på 99,9% over en periode på tre sammenhængende måneder.

9.2. Oppetidsgarantien dækker ikke planlagte servicevinduer, hvor der foretages vedligeholdelse og opdatering af Softwaren. Abonnenten er forpligtet til at orientere sig om disse planlagte servicevinduer på www.ebinder.dk/support/driftsstatus.

9.3. Ydermere dækker oppetidsgarantien heller ikke utilgængelighed som følge af fejl hos Abonnenten.

10. HOTLINE

10.1. På de vilkår der fremgår af dette punkt 10, kan eBinder i tidsrummet mandag til fredag kl. 9-17, hele året undtagen helligdage samt 5. juni, 24. og 31. december, kontaktes på tlf. +45 71 990 960 inden for supporttidsrum (hotline-telefonen), eller på e-mail support@ebinder.dk med henblik på Abonnenten rekvirering af hotline-hjælp i relation til tjenesten.

10.2. Abonnenten kan alene benytte hotlinen, såfremt der opstår fejl eller nedbrud i driften. eBinder vil forsøge at hjælpe Abonnenten umiddelbart, og kan dette ikke ske, vil eBinder vende tilbage med et estimat for, hvor lang tid eBinder forventer der vil gå, før henvendelsen kan besvares.

11. OVERVÅGNING

11.1. eBinder overvåger systemet 24 timer i døgnet 365 dage om året, og vil, så snart der er opdaget eventuelle driftsforstyrrelser, informere herom på www.ebinder.dk/support/driftsstatus eller på eBinders Facebook-side - http://www.facebook.com/app.eBinder.

12. SIKKERHEDSFORSKRIFTER

12.1. Alle Abonnentens dokumenter opbevares krypteret og al kommunikation til og fra eBinders server foregår krypteret, ligesom der er etableret firewalls mv. til sikring af Softwaren. eBinder kan dog ikke garantere mod hacker-angreb, som forårsager systemnedbrud og/eller tab af data.

12.2. Abonnenten skal overholde de til enhver tid gældende sikkerhedsforskrifter omkring Abonnentens adgang til Softwaren.

13. VEDLIGEHOLDELSE

13.1. eBinder foretager løbende vedligeholdelse og opdatering af Softwaren, og Abonnenten vil på eBinders website blive holdt løbende orienteret om nye opdateringer. Abonnenten kan ikke afvise at der gennemføres vedligeholdelse samt opdateringer af Softwaren.

13.2. Softwaren undergår løbende ajourføring. Såfremt det skulle blive nødvendigt at fjerne eller indskrænke væsentlige funktioner i Softwaren, vil dette ske med minimum 3 måneders varsel, medmindre tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager gør det nødvendigt at ændre systemet med øjeblikkeligt varsel.

13.3. Abonnenten er indforstået med at skulle bære enhver omkostning i forbindelse med konfigurationsændringer i eget it-udstyr, som nødvendiggøres på grund af løbende vedligeholdelse eller opdateringer, herunder krav om øget diskkapacitet, ekstra RAM, opdatering af styresystem eller nye licenser.

13.4. Har Abonnenten brug for uddannelse i forbindelse med opdateringerne, sker dette ligeledes uden for nærværende aftale, jf. punkt 5.2.

13.5. Er Abonnenten ikke indstillet på at afholde de nødvendige omkostninger i den forbindelse, bortfalder eBinders forpligtelser i henhold til disse aftalevilkår i enhver henseende.

14. REKLAMATION OG SUPPORT

14.1. Konstaterer Abonnenten fejl, nedbrud eller uregelmæssigheder, opfordres Abonnenten til at gøre sig bekendt med ”Driftsstatus”, forinden Abonnenten reklamerer over for eBinder, idet forholdet muligvis allerede er registreret. Under ”Driftsstatus” kan Abonnenten endvidere gøre sig bekendt med status over fejl, nedbrud eller uregelmæssigheder, herunder gøre sig bekendt med eventuelle ”work-arounds” samt status på afhjælpning. Er forholdet ikke allerede registreret, kan Abonnenten kontakte eBinder, jf. punkt 10.

14.2. Abonnenten kan ved fejlmelding skriftligt beskrive fejlen ved at benytte eBinders fejl-meldingsprocedure online, således at eBinder modtager de nødvendige informationer til straks at lokalisere fejlen.

14.3. Registrerer eBinder fejl, nedbrud eller andre uregelmæssigheder, eller modtager eBinder reklamationer fra Abonnenten, skal der ske en kategorisering af forholdet. eBinder afgør endeligt kategoriseringen af fejl efter skriftlig eller mundtlig beskrivelse fra Abonnenten. Når der forelægger et tidspunkt for udbedring af fejlen, bliver Abonnenten kontaktet via mail.

Kategorisering vil ske som enten type 1 eller type 2 fejl.

  • Type 1: Fejl som er kritiske for Abonnentens brug af eBinder i den daglige drift
  • Type 2: Fejl i funktioner samt visuelle som ikke er kritiske for Abonnentens brug af eBinder i den daglige drift

Er der tale om en fejl af type 1, hvor eBinder er i stand til at anvise Abonnenten en midlertidig ”work-around”, der ikke påfører Abonnenten væsentlige gener, kan endelig afhjælpning udskydes til efterfølgende frigivelse af ny version/release af Softwaren.

Er der tale om fejl i standardprogrammel produceret af tredjemand, er eBinder, uanset ovenstående kategorisering, alene forpligtet til at videregive fejlrapportering til producenten samt at opdatere Softwaren, når producenten har leveret en fejlrettelse i form af en ny release eller version.

15. BACKUP OG REETABLERING AF DATA

15.1. eBinder foretager backup af Kundens data hver dag mellem 02.00 og 05.00. I dette tidsrum kan Abonnenten ikke være sikker på, at Abonnentens data kan tilgås.

15.2. Såfremt der sker nedbrud af det system, hvorpå Softwaren eller Abonnentens data afvikles, og kan Abonnentens data ikke reddes, eller sker der på anden måde en beskadigelse af Abonnentens data, vil eBinder, efter at nedbruddet/beskadigelsen er konstateret, enten af eBinder selv eller efter henvendelse fra Abonnenten, i den aftalte driftstid påbegynde reetablering af Abonnentens data. Da reetableringen i værste fald vil ske ved anvendelse af den seneste backup, risikerer Abonnenten således, at de data, der reetableres, kan være op til 24 timer gamle.

15.3. eBinder afholder alle omkostninger i forbindelse med reetableringen, men ifalder ikke nogen form for erstatningsansvar over for Abonnenten.

16. ANSVARSBEGRÆNSNING

16.1. eBinder fraskriver sig, uanset graden af den udviste uagtsomhed, ansvaret for ethvert indirekte tab eller følgeskade, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, mistet avance, tab af data og goodwill hos Abonnenten.

16.2. Det samlede erstatningsbeløb, som Abonnenten kan gøre gældende mod eBinder er begrænset til et beløb på maksimalt 6 måneders Abonnement.

16.3. Ansvarsbegrænsningen gælder for ethvert produktansvar, i det omfang ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder for en sådan begrænsning.

16.4. Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder såvel tab som følge af fejl og mangler i de benyttede Software samt tab som følge af fejl, nedbrud eller uregelmæssigheder ved ydelser i øvrigt i henhold til nærværende aftale.

17. FORCE MAJEURE

17.1. Såfremt eBinder ikke kan præstere ydelserne efter denne aftale som følge af force majeure, kan eBinder ikke gøres ansvarlig som følge af tab i den anledning, ligesom Abonnenten ikke kan hæve aftalen.

17.2. eBinder skal orientere Abonnenten omgående, såfremt der indtræder en force majeure-situation. Force majeure er et forhold, som eBinder ikke har nogen indflydelse på, og som eBinder ikke inden for rimelige økonomiske og praktiske foranstaltninger kan omgå. Force majeure er fx krig, mobilisering, terrorangreb, svigt/nedbrud i offentlig elforsyning eller telekommunikationsforbindelse, brand, oversvømmelse eller anden form for naturkatastrofer, strejke/lockout.

17.3. Såfremt tilgængeligheden til systemet i det væsentligste er umulig som følge af force majeure, og dette varer i mere end 60 dage, kan Abonnenten skriftligt opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, men kan ikke i den forbindelse gøre krav gældende mod eBinder.

18. RETTEN TIL DATA

18.1. Abonnenten bevarer ejendomsretten til egne data. Abonnentens data er placeret på en server hos eBinder eller hos en af eBinders samarbejdspartnere. Abonnenten data findes endvidere på backup-medie.

18.2. Abonnentens har i aftalens løbetid og op til 30 dage efter ophør af aftalen ret til at kræve en kopi af Abonnentens data udleveret. Data foreligger i de formater, der anvendes i eBinders system, og der sker således ingen bearbejdning/konvertering af data, idet de overgives Abonnenten i den stand og i de formater, hvori de foreligger. Betalingen herfor afregnes i henhold til eBinders forbrugte tid i overensstemmelse med eBinders til enhver tid gældende timepriser, ligesom der skal ske betaling for det udleverede medie. eBinder er berettiget til at betinge udleveringen af Abonnentens forudbetaling.

19. DATABEHANDLERAFTALE – PERSONDATALOVEN

19.1. Databehandleren (eBinder) handler alene efter instruks fra den dataansvarlige (Abonnenten).

19.2. Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforan-staltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

19.3. Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige til-strækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

19.4. Abonnenten er forpligtet til at indgå databehandlingsaftale, i overensstemmelse med Datatilsynets vejledning herom, med en af eBinder udpeget driftsleverandør, hvor eBinder vælger at lade drift udføre hos tredjemand. Indgår Abonnenten ikke en sådan aftale på eBinders anmodning, kan begge parter bringe aftalen til ophør ved opsigelse med øjeblikkelig virkning.

20. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

20.1. Abonnenten er gjort bekendt med, at Softwaren som der gives adgang til under nærværende aftale er ophavsretligt beskyttet og Abonnenten erhverver alene en betinget brugsret til programmet. Brugsretten er betinget af Abonnentens betaling af Abonnementet, og Abonnenten er gjort udtrykkeligt opmærksom på, at brugsretten er tidsbegrænset, således at denne automatisk bortfalder ved ophør af denne aftale, uanset årsagen hertil. Brugsretten kan ikke overdrages til tredjemand.

20.2. Abonnenten er berettiget til at anvende Softwaren til brug for Abonnentens egen virk-somhed.

20.3. Abonnenten erklærer sig indforstået med at ville respektere ophavsrettighederne. Abonnenten hæfter for Abonnentens ansatte samt eksterne rådgiveres overholdelse af rettighederne til Softwaren ved brug, jf. punkt 6.5, og Abonnenten er forpligtet til at drage omsorg for, at Abonnentens ansatte samt eksterne rådgivere gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Softwaren er ophavsretligt beskyttet og at programmet alene må anvendes i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale.

21. FORTROLIGHED OG TAVSHEDSPLIGT

21.1. eBinder er forpligtet til at opbevare Abonnentens data forsvarligt og behandle alle data som fortrolige oplysninger, der ikke udleveres til andre end Abonnenten, medmindre eBinder som følge af en retskendelse eller lovbestemmelser har pligt til at udlevere data. eBinder har endvidere tavshedspligt og må således ikke røbe nogen former for information om Abonnentens data til tredjemand eller øvrige oplysninger om Abonnenten, som efter oplysningernes karakter ikke vedkommer tredjemand.

21.2. Alle data opbevares sikkert, ligesom adgangen til data er sikret bedst muligt, men eBinder kan ikke gøres ansvarlig, såfremt tredjemand får kendskab til Abonnentens data ved at omgå eBinders sikkerhedsforanstaltning, medmindre dette skyldes, at eBinder har optrådt groft uagtsomt. Ansvarsbegrænsningen i punkt 16. finder dog fortsat anvendelse.

22. KOMMUNIKATION MELLEM PARTERNE

22.1. Parterne kan benytte e-mail til at fremsende påkrav og andre skriftlige meddelelser i relation til aftalen. Henvendelse til eBinder sker på den e-mail-adresse, Abonnenten har fået oplyst i forbindelse med indgåelse af aftalen.

22.2. En e-mail er nået frem, når den er nået frem til modtagerens e-mail-system, og den under normale omstændigheder vil være tilgængelig for modtageren. At en e-mail på grund af problemer i modtagerens e-mail-system konkret ikke er tilgængelig, er således modtagerens risiko.

23. ABONNENTENS MISLIGHOLDELSE

23.1. Betaler Abonnenten ikke for tjenesten i overensstemmelse med afsnit 8 etableres der ikke adgang til Softwaren, og såfremt der er tale om et eksisterende abonnement, så lukkes der uden yderligere varsel for Abonnentens adgang til systemet ved manglende betaling. Abonnentens adgang etableres først på ny, når beløbet er modtaget hos eBinder. eBinder er berettiget til at ophæve aftalen samtidig med, at Abonnentens adgang til systemet lukkes.

23.2. Misligholder Abonnenten i øvrigt aftalen på væsentlige punkter, er eBinder berettiget til omgående at hæve aftalen, forudsat at eBinder skriftligt har givet Abonnenten en frist på minimum 20 arbejdsdage til at overholde aftalen, med angivelse af hvilke forhold, eBinder betragter som væsentlig misligholdelse.

23.3. Ophæver eBinder aftalen som følge af Abonnentens misligholdelse, herunder misligholdelse med betaling, er eBinder berettiget til at beholde den erlagte for abonnementsbetaling, jf. punkt 4.1 og punkt 8.3. Ophæver Abonnenten aftalen som følge af eBinders misligholdelse, sker ophævelsen alene for fremtiden, og Abonnenten kan alene kræve abonnementet tilbagebetalt fra og med den måned, hvori ophævelsen finder sted. Såfremt der er tegnet et 3 måneders eller 12 måneders abonnement sker der således en forholdsmæssig tilbagebetaling af den erlagte betaling.

24. ÆNDRINGER OG OPDATERINGER

24.1. eBinder kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om ophavsret.

24.2. Ved ændringer og opdateringer af nærværende vilkår og betingelser, vil eBinder informere herom på via mail.

25. TVISTER

25.1. Enhver tvist mellem eBinder og Abonnenten skal afgøres efter dansk ret. Alle tvistigheder skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis en tvistighed, ikke kan løses i mindelighed, er Københavns byret rette værneting i første instans.